The English Novel Volume 1

Richard Kroll - The English Novel Volume 1

edited and intoduced by Richard Kroll

The English Novel Volume 1

Cena: 6,00 

Stan książki
zły/bardzo zużyta (Książka całkowicie przesiąknięta wilgocią i ślad po naklejce na okładce, zaznaczenia długopisem na stronach)
Nr katalogowy
07170018
Liczba stron
306
Rok wydania
1998
Okładka
miękka
Rozmiar
21 x 14

Pozostało tylko: 1

Book description

The English Novel Volume 1

 

English:

This book collects a series of previously-published essays on the early eighteenth-century novel in a single volume, reflecting the proliferation of theoretical approaches since the 1970s. The novel has been the object of some of the most exciting and important critical speculations, and the eighteenth-century novel has been at the centre of new approaches both to the novel and to the period between 1700 and 1750.

Richard Kroll’s introduction seeks to frame the contributions by reference to the most significant critical discussions. These include: the question of whether and how we can talk about the 'rise’ of the novel; the vexed question of what might constitute a novel; the relationship between the novel and possibly competing genres such as history or the romance; the relationship between early male writers like Defoe and popular novels by women in the early eighteenth century; the general ideological role played by novels relative to eighteenth-century culture (are they means of ideological conscription or liberation?).

Since the modern European novel is often thought to have been formed in this period, these debates have clear implications for students of the novel in general as well as for those interested in the early enlightenment. Headnotes place each essay within the map of these wider concerns, and the volume offers a useful further reading list.

 

Polski:

Książka ta zbiera w jednym tomie serię wcześniej opublikowanych esejów na temat wczesnej osiemnastowiecznej powieści, odzwierciedlając proliferację podejść teoretycznych od lat siedemdziesiątych. Powieść była przedmiotem niektórych z najbardziej ekscytujących i ważnych spekulacji krytycznych, a osiemnastowieczna powieść znalazła się w centrum nowych podejść zarówno do powieści, jak i do okresu między 1700 a 1750 rokiem.

Wstęp Richarda Krolla stara się nadać ramy wkładom poprzez odniesienie do najbardziej znaczących dyskusji krytycznych. Należą do nich: pytanie, czy i jak możemy mówić o „powstaniu” powieści; kłopotliwe pytanie o to, co może stanowić powieść; związek między powieścią a potencjalnie konkurencyjnymi gatunkami, takimi jak historia czy romans; związek między wczesnymi pisarzami męskimi, takimi jak Defoe, a popularnymi powieściami kobiet na początku XVIII wieku; ogólna ideologiczna rola, jaką odgrywają powieści w osiemnastowiecznej kulturze (czy są środkami ideologicznego poboru czy wyzwolenia?).

Ponieważ często uważa się, że nowoczesna powieść europejska ukształtowała się w tym okresie, debaty te mają wyraźne implikacje dla studentów powieści w ogóle, a także dla osób zainteresowanych wczesnym oświeceniem. Przypisy umieszczają każdy esej na mapie tych szerszych zagadnień, a tom oferuje przydatną listę dalszych lektur.

Richard Kroll - The English Novel Volume 1

Richard Kroll – The English Novel Volume 1

Richard Kroll - The English Novel Volume 1

Richard Kroll – The English Novel Volume 1

Korzystanie ze strony oznacza akceptację Polityki Cookies.

X